Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO:

Identitat: EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL
Adreça/C. P: Passeig de Gracia, 20 – 08007 Barcelona
Telèfon: 933174747
E-mail: info@tricicle.com
Dades de contacte del Responsable: Elena Ruiz

Finalitats del tractament

EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum vitae (CV): amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament al TRICICLE CIA. TEATRAL, SL perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada.

EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració i/o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix li informem que EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL podrà conservar el seu Currículum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció.

Criteris de conservació de les dades:

Gestió Curriculum Vitae: EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL podrà conservar el seu Currículum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: lopd@tricicle.com

La resta de les dades seran conservats durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a:

La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.

L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme pel TRICICLE CIA. TEATRAL, SL.

L’enviament del seu currículum vitae.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

Dades d’identificació.

Adrecis postals o electròniques.
No es tracten dades especialment protegides.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, salvo per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Dites dretes podran ser exercitats en lopd@tricicle.com.

Actualitzacions i modificacions

EL TRICICLE CIA. TEATRAL, SL es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari pel correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. La relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes al moment precís en què s’accedeix al lloc web.